70 اقامتگاه یافت شد
واحد ۳ خواب در مشهد
سوئیت سه تخت (۲۰۴)در
مهمانپذیرمحمدی مشهد
سوئیت سه تخت (۱۰۳)در
مهمانپذیرمحمدی مشهد
سوئیت سه تخت (۱۰۲)در
مهمانپذیرمحمدی مشهد
سوئیت سه تخت (۲۰۳)در
مهمانپذیرمحمدی مشهد
سوئیت دو تخت (۲۰۲)در
مهمانپذیرمحمدی مشهد