70 اقامتگاه یافت شد
بوم گردی چنارستان در درود نیشابور اتاق ۴نفره ///3
بوم گردی چنارستان درود نیشابور//اتاق ۸نفره
بوم گردی چنارستان در درود نیشابور،اتاق ۴نفره
بوم گردی چنارستان در درود نیشابور ،اتاق 6نفره