6 اقامتگاه یافت شد
اتاق 6 نفره اقامتگاه بومگردی کردلان بوشهر_روستای کردلان
اتاق 10 نفره اقامتگاه بومگردی کردلان بوشهر_روستای کردلان
اتاق 6 نفره اقامتگاه بوم گردی جاشک در بوشهر _روستای جاشک
اتاق 2 نفره بومگردی سلت دربوشهر روستای جبری
اتاق 3 نفره بومگردی سلت دربوشهر روستای جبری
اتاق 5 نفره بومگردی سلت دربوشهر روستای جبری