144 اقامتگاه یافت شد
اتاق دوتخته اقامتگاه سنتی صادقی در کاشان
اتاق سه تخته اقامتگاه سنتی صادقی در کاشان
اتاق 4تخته اقامتگاه سنتی صادقی در کاشان